test

 
รายเดือน

รายปี

   
 
        พพ. ได้รวมรายงาน 3 เล่ม ได้แก่ รายงานพลังงานของประเทศไทย รายงานน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทย และรายงานไฟฟ้าของประเทศไทย ไว้ในรายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย 2555 โดยเริ่มดำเนินการในปี 2555 เป็นต้นไป